Kosmetyki ekologiczne a zasoby ludzkie w firmie

2018-12-19

Kosmetyki ekologiczne to przedsiębiorstwo, gdzie obecne są zasoby ludzkie. Co to oznacza?


Pionierska definicja nawiązująca wprost do pewnych doświadczeń edukacji dorosłych nakreśliła fundamentalne ramy nowej dziedziny. Uznał, że Rozwój Zasobów Ludzkich to zespół zorganizowanych działań odbywających się w konkretnym czasie, których celem jest zmiana zachowań ludzkich. Ma to również zastosowanie w sklepach, gdzie obecne są kosmetyki ekologiczne http://www.natinati.pl/. W samych początkach lat osiemdziesiątych zainteresowanie przedstawicieli danego nurtu zaczęło ewoluować w kierunku wykorzystania szkoleń oraz rozwoju ludzi do zwiększenia bowiem efektywności organizacji. Wówczas od tego czasu mocniej akcentowano rynkowy wątek w podejściu do definiowania obowiązków nowo kreowanej dziedziny. 


Przyjmuje się, iż pierwsze próby uporządkowania problematyki będącej pewnym obszarem obecnego Rozwoju Zasobów Ludzkich podjęto w Stanach Zjednoczonych tuż pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym właśnie czasie zapoczątkowano bowiem dyskusję, która dotyczyła nowo kreowanego obszaru praktyki i badań koncentrującego się przede wszystkim na szkoleniu i rozwoju ludzi dorosłych w sytuacji pracy, jeżeli chodzi o kosmetyki ekologiczne.


W licznych odniesieniach ekonomicznych pojawił się długi szereg teoretycznych propozycji odzwierciedlających zupełnie nowe trendy w zarządzaniu: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Talentami, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Należy grubo podkreślić, iż ta ewolucja HRD przebiegała razem ze zmianami pojawiającymi się w gospodarce zatem odpowiadała na potrzeby firm w zakresie znacznego zwiększania efektywności ludzi w organizacji.


Wprowadzono je wówczas do przedsiębiorstw konsultantów z zadaniem przygotowania oraz realizacji zakrojonego na olbrzymią skalę programu szkoleniowego. Tę strategię oparto na 4 rodzajach interwencji: kształceniu trenerów, doświadczonych pracowników, których obowiązkiem było szkolenie podwładnych; szkoleniu z zakresu metodyki pracy, związanym z dokonywaniem oceny wyników, szkoleniu z zakresu relacji pracowniczych, stosunki przełożony/podwładny, owym szkoleniu kierowników w projektowaniu, a także w ulepszaniu programów szkoleniowych ukierunkowanych na kosmetyki ekologiczne. Wówczas projekt ten przyniósł niezmiernie dobre efekty albowiem w ciągu czterech lat przeszkolono aż milion dwieście tysięcy osób, które bowiem po powrocie do firm rozpoczęły pracę z załogami. W tym wyniku działań odnotowano znaczny przyrost wydajności pracy w firmach. Te zebrane doświadczenia wykorzystywano z powodzeniem przy odbudowie powojennej japońskiej gospodarki. 


W naszym kraju od kilkunastu lat znacznie rośnie liczba badań poświęconych problematyce aktywności edukacyjnej oraz rozwojowej przeróżnych grup społeczno-zawodowych a szczególnie w sytuacji pracy. Analizowane są pojedyncze przypadki organizacji, jak także zjawiska na skale regionalną czy też ogólnokrajową jednocześnie w ujęciu podmiotowym, jak i w ujęciu przedmiotowym. Owe badania zwykle mają bowiem charakter interdyscyplinarny. Ich autorzy dostrzegają pewną konieczność poszerzenia swojego warsztatu metodologicznego w celu coraz lepszego zrozumienia nowych zjawisk dotyczących kosmetyków ekologicznych. Pośród tych współczesnych teoretyków i praktyków utożsamiających się z dość szeroko pojętym HRD znajdują się zaś przedstawiciele bardzo wielu dziedzin, poczynając bowiem od nauk humanistycznych, po społeczne i ekonomiczne. Jednakże biorąc pod uwagę brak paradygmatu jednolitego badawczego możemy raczej mówić o ewolucji poglądowej pionierów-pasjonatów tego terenu badań niż o procesie zaplanowanego kształtowania nowej dyscypliny w naszym kraju. Mamy tutaj do czynienia z próbami zagnieżdżenia badawczej problematyki utożsamianej z HRD w obszarze: zarządzania, andragogiki, edukacji dorosłych, pedagogiki pracy, psychologii, socjologii czy też zupełnie innych dyscyplin naukowych. Obecni zwolennicy tej idei są zgodni co do jej wymiaru praktycznego. 


Cały ten rozwój potencjału pracowników jest jednym z bardzo kluczowych zadań zrealizowanych w nowoczesnych firmach. Dużym priorytetem dla służb HR jest dążenie do zintegrowania polityki personalnej ze strategią dokładnie całej organizacji. Wobec tego dzięki takiemu podejściu organizacja ma bowiem szansę na tworzenie swoich własnych rozwiązań i zasobów, kreowanie tejże unikalnej wartości rynkowej, stanowiącej przewagę konkurencyjną. 


Pokazał się szereg propozycji postulujących te rozwiązania, które dotyczyły bardzo skutecznej polityki Rozwoju Zasobów Ludzkich w organizacji. Ta cała większość współczesnych koncepcji dotyczących planowania szkoleń oraz rozwoju pracowników odnosi się przede wszystkim do działań na poziomie taktycznym i operacyjnym. Tym przykładem usystematyzowanych praktyk w tym zakresie jest model systematycznego podejścia do szkolenia. Taka koncepcja powstawała na przełomie lat 60 i 70 w pewnym stopniu nawiązywała także do prac podjętych poprzez służby wojskowe. Do chwili aktualnej stosowana jest z przeważającym powodzeniem w praktyce w swojej czystej postaci bądź w oparciu o różne jej modyfikacje. Jest ona prosta, przejrzysta i stosunkowo łatwa w stosowaniu. Poza tym była to pierwsza próba uporządkowania systemowego procesu planowania szkoleń w organizacji. Ta koncepcja w swej warstwie merytorycznej nie odnosi się wówczas bezpośrednio do strategicznych celów, a raczej nawiązuje do metodyki samego procesu przygotowania szkoleniowej interwencji ukierunkowanej na kosmetyki ekologiczne.