Archiwizowanie dokumentów a samorząd terytorialny

2018-12-06

Samorząd terytorialny wyróżnia się ogromną ilością dokumentów, archiwizowanie dokumentów to podstawa


Powstanie samorządu terytorialnego jest fundamentem wszelkich reform ustrojowych. W Polsce pierwszym krokiem było powołanie samorządnych gmin 

w 1990 roku, w oparciu o wieloletnie obserwacje prowadzone wcześniej. Pierwsze pomysły na reformę samorządową powstały w 1981 roku, a następnie były rozwijane przez kolejne lata. Przełamano wtedy pięć podstawowych wyłączności państwa autorytarnego: wyłączność polityczną, wybory 1990 roku były pierwszymi w pełni wolnymi i demokratycznymi; wyłączność władzy publicznej, władze lokalne uzyskały konstytucyjne prawo wykonywania wielu funkcji publicznych w imieniu własnym, zatem powstała sfera spraw publicznych, wyłączonych spod zwierzchności rządu; wyłączność własności publicznej, w 1990 roku gminy uzyskały osobowość prawną i przejęły znaczną część własności państwowej; wyłączność finansów publicznych, w przeszłości budżety gminne stanowiły część budżetu państwa, w 1990 r. nastąpiło ich rozdzielenie i władze lokalne uzyskały swobodę gospodarowania własnymi finansami; wyłączność administracji publicznej, od 1990 roku pracownicy samorządowi nie są jak poprzednio urzędnikami państwowymi.


Archiwizowanie dokumentów http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html w tym aspekcie jest niezwykle istotne. Samorząd postrzegany jako organizacja mieszkańców jest przymusową grupą prawa publicznego mieszkańców danego obszaru, mają oni wspólne interesy i potrzeby publiczne. Samorząd jest to forma organizacji wybranej grupy społecznej, która może dzięki posiadaniu osobowości prawnej i istnieniu odpowiednich organów i instytucji, podejmować decyzje w granicach prawa o ważnych dla siebie sprawach, działając bezpośrednio bądź za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Pomocne zatem jest archiwizowanie dokumentów.


Na uwagę zasługuje fakt, że organy jednostek samorządu terytorialnego zajmują szczególne miejsce w systemie organów administracji publicznej. Samorząd to zbiór osób, którym przyznaje się prawo wykonywania części zadań z zakresu administracji publicznej, a efekty realizacji tych zadań dotyczą ich bezpośrednio. Ustawodawca konstytucyjny jak również zwykły nadaje samorządowi uprawnienia do stanowienia prawa miejscowego oraz do wykonywania olbrzymiej większości zadań z zakresu administracji lokalnej, a także w skrajnych sytuacjach również regionalnej, jak to ma miejsce w przypadku polskiego samorządu województwa. Za niezbędny element prawny samorządu terytorialnego współczesnego demokratycznego państwa prawnego uznaje się kontrolowanie oraz ochronę tego samorządu przez niezawisłe sądy administracyjne i powszechne rozstrzyganie przez sądy administracyjne sporów między samorządem, a nadzorującą administracją rządową. 


W większości współczesnych państw demokratycznych system władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu, ale np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki zamiast dualizmu istnieje znacznie większy wachlarz rozwiązań: od autonomii, po szczegółowe określenie kompetencji władz lokalnych w ustawach stanowych. Amerykański samorząd lokalny wywodzi swe uprawnienia z konstytucji lub z ustawy stanowej, co w sporym uproszczeniu odpowiada polskiej zasadzie samorządności, z tą jednak różnicą, że nie towarzyszy temu dualizm znany nam w Polsce. 


W kwestii zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu, Konstytucja rozdziela je na zadania własne i zlecone przez ustawę np. prowadzenie ewidencji ludności. Natomiast zgonie z ustępem trzecim artykułu 166. spory kompetencyjne pomiędzy organami samorządu terytorialnego, a administracją rządową mają rozwiązywać sądy administracyjne. Po tym można śmiało stwierdzić, iż archiwizowanie dokumentów staje się niezbędne.


Samorząd terytorialny jest wspólnotą, która zrzesza mieszkańców konkretnego obszaru dla wspólnego rozwiązywania własnych spraw. Realizacja tego wymaga samodzielności i niezależności organów samorządowych od organów administracji rządowej, a także podmiotowości jego jednostek w świetle prawa publicznego i cywilnego. Fundament gospodarczy dla funkcjonowania samorządu tworzy mienie komunalne, będące w zarządzie odrębnych od organów administracji rządowej, własnych organów wykonawczych czyli zarządów gmin, powiatów i miast, a w ich przedstawicielstwie: burmistrzów, starostów, wójtów, prezydentów.